W sytuacji kiedy nastąpi już formalne stwierdzenie nabycia spadku potwierdzające kto jest spadkobiercą i w jakiej części, należy przystąpić do działy spadku. Dział spadku zmierza do podzielenia substratów wchodzących w skład spadku pomiędzy poszczególnych spadkobierców wedle przypadających im udziałów w spadku. Jeżeli spadkobiercy są zgodnie co do wartości masy spadkowej, sposobu ich podziału oraz spłat i dopłat, możliwe jest dokonanie działu spadku umownie bez potrzeby przeprowadzania postepowania sądowego. Jednakże jeżeli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość, umowa dokonująca działu spadku powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. W przypadku sporu co do wartości masy spadkowej, sposobu podział lub spłat i dopłat konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego o dział spadku, w czym wspieramy naszych Klientów. Warunkiem koniecznym zainicjowania sprawy o dział spadku jest przeprowadzenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia przez notariusza. Bez dokumenty stwierdzającego nabycie spadku, wniosek o dział spadku nie zostanie rozpoznany. Istnieje jednak możliwość połączenia w jednej sprawie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku oraz sprawy o dział spadku, przy czym sprawa o stwierdzenie nabycia spadku będzie rozpoznana w pierwszej kolejności.

W postępowaniu o dział spadku ustala się wartość masy spadkowej oraz poszczególnych substratów, sposób podziału oraz ewentualnie wartość i termin dokonania spłat i dopłat. Jeżeli strony nie są zgodne co do wartości poszczególnych substratów, konieczne jest przeprowadzenie przez Sąd dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy. Jeżeli nie są zgodne warianty podziału i ma być podział nieruchomości w naturze, niezbędne jest również przeprowadzenie przez Sąd dowodu z opinii biegłego geodety mającego przygotować możliwe warianty podziału. W ramach postępowania o dział spadku Sąd rozstrzyga również o darowiznach dokonanych przez spadkodawcę na rzecz spadkobierców, których wartość podlega odliczeniu od wartości substratów które mają im przypaść w ramach działu spadku. Istnieje możliwość całkowitego pominięcia spadkobiercy w ramach działy spadku jeżeli wartość uzyskanych przez niego darowizn jest wyższa od przypadającego mu udziału w schedzie spadkowej.

Niezbędne do przeprowadzenia sprawy o dział spadku jest załączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego stwierdzenie nabycia spadku po spadkodawcy oraz dowody potwierdzające własność substratów masy spadkowych np. akty notarialne, odpisy z księgi wieczystej, wypisy z ewidencji gruntów, dowody rejestracyjne pojazdów. W przypadku gdy wniosek zawiera zgodny wniosek stron postępowania co do sposobu podziału, możliwe jest uzyskanie szybkiego rozstrzygnięcia przez Sąd z jednoczesnym zmniejszeniem wartości opłaty od wniosku.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb