Postępowanie egzekucyjne służy wykonywaniu orzeczeń sądowych i prowadzone jest przez komorników sądowych. W postępowaniu tego rodzaju zajmujemy się zabezpieczeniem interesu wierzyciela, dłużnika jak i osób trzecich niemających formalnie ze sprawą nic wspólnego.

W zakresie dochodzenia należności pieniężnych współpracujemy z komornikami sądowymi z dużym doświadczeniem, odnotowującymi dużą skuteczność w egzekucji. Aktywnie współpracując z komornikami możliwe jest szybkie zabezpieczenie rachunków bankowych, wierzytelności, lokat, samochodów, praw majątkowych, udziałów w spółkach i nieruchomości dłużnika.  Szybkie działanie uniemożliwia niesolidnym dłużnikom ucieczkę z majątkiem lub uzyskanie mniejszej kwoty zaspokojenia, jeżeli jest więcej niż jeden z wierzycieli. W sytuacji, gdy dłużnik nie ma i nie wskazuje żadnego mienia, z którego jest możliwe zaspokojenie roszczenia, inicjujemy i prowadzimy sprawy o wyjawienie majątku. Może się zdarzyć również, iż konieczne będzie wyjście ze współwłasności za dłużnika lub też przeprowadzenie sprawy o podział majątku wspólnego. W sytuacji, gdy istnieje ryzyko braku zaspokojenia roszczenia Klienta, wspieramy go również w procesie wyszukania potencjalnego nabywcy wierzytelności jak i następnie zbycia roszczeń przysługujących wierzycielowi w stosunku do niesolidnego dłużnika. Skierowanie sprawy do egzekucji winno być poprzedzone analizą substratów majątku dłużnika, tak żeby wierzyciel uzyskał przysługujące mu świadczenie jak najszybciej przy minimalnych kosztach postępowania egzekucyjnego. W imieniu naszych Klientów prowadziliśmy skutecznie egzekucję z nieruchomości włącznie z przysądzeniem własności nieruchomości na rzecz wierzyciela.

Z drugiej strony zabezpieczamy również interes dłużników, jeżeli działania wierzyciela lub komornika nie znajdują podstawy faktycznej i prawnej. Służą temu postępowania mające za przedmiot skargi na czynności komornika, postępowania dot. zaskarżenia wynagrodzenia komornika oraz powództwa przeciw egzekucyjne. Skutecznie zajmujemy się również sprawami, w których dłużnik dowiaduje się o swoim długu dopiero na podstawie wezwań komorników, albowiem nie brał udziału w sprawie sądowej na skutek błędnego wskazania jego adresu zamieszkania w pozwie. Jesteśmy w stanie w tego rodzaju sytuacjach wstrzymać działania komornika jak i podjąć skuteczne czynności zmierzające go wzruszenia nakazu lub wyroku, który jest podstawą prowadzenia egzekucji, a nawet działania zmierzające do odzyskania w całości środków, które zostały wyegzekwowane przez komornika na podstawie wadliwie wydanego tytułu egzekucyjnego.

Innym aspektem naszej pracy jest wspieranie Klientów, których mienie zostały zajęte przez komornika, mimo iż nie byli oni dłużnikami wierzyciela. Z sukcesem odzyskaliśmy dla naszych Klientów zwolnienie spod egzekucji ruchomości, przy czym istotne w tego rodzaju sprawach jest podjęcie niezwłoczne czynności zmierzających do ochrony naruszonego prawa własności.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb