Odszkodowania

Jednymi z bardziej skomplikowanych procesów cywilnych są procesy odszkodowawcze za szkodę na mieniu lub na osobie. Trudności tych spraw należy upatrywać w ciężarze dowodu, który spoczywa na powodzie, co determinuje obowiązek powołanie w pozwie wszelkich niezbędnych dowodów potwierdzających zarówno zasadność roszczenia jak i jego wysokość.

Zasadą jest, iż sprawca szkody odpowiada za konsekwencje swojego działania, o ile spełnią się ustawowe przesłanki odpowiedzialności (zawinione działanie, związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działaniem a szkodą). Stwierdzenie odpowiedzialności za szkodę wiąże się z obowiązkiem zapłaty odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej. Odszkodowanie może dotyczyć strat jakie poniósł poszkodowany w związku ze szkodą jak i ewentualnie utraconych korzyści. Odpowiedzialnym za naprawienie szkody może być sam sprawca szkody jak i ewentualnie ubezpieczyciel, który umownie przyjął na siebie obowiązek prawny naprawienia szkody. Z tych względów przed przystąpieniem do przygotowania procesu likwidacji szkody zasadne jest ustalenie czy działania sprawcy szkody objęte były ochroną ubezpieczeniową.

Praktyką przez nas przyjętą jest występowanie z roszczeniami odszkodowawczymi zarówno przeciwko sprawcy jak i ubezpieczycielowi, jako że tego rodzaju działanie zwiększa zakres podmiotów odpowiedzialnych za proces naprawienia szkody, a zarazem nie wiąże się z dodatkową opłatą sądową inicjującą proces.

W procesach odszkodowawczych za szkodę na osobie, istotną kwestią wpływającą na wysokość dochodzonego roszczenia jest doznana krzywda. Jeżeli osoba odniosła krzywdę, elementem dochodzonego roszczenia jest również zadośćuczynienie, na którego wysokość wpływają m.in. takie czynniki jak ból, zeszpecenie, poniżenie, niemożność samorealizacji, wykluczenie, konieczność uzyskiwania wsparcia, ujemne skutki. W sytuacjach trwałego uszczerbku na zdrowiu, pogorszeniu się perspektyw na przyszłość, stosowana jest również instytucji renty stanowiącej dodatkowe świadczenie będące pochodną rodzaju ujemnych skutków w życiu osoby poszkodowanej/pokrzywdzonej.

Praktyką przyjętą w naszej Kancelarii, jest ustalenie odpowiedzialności sprawcy nie tylko w sprawie cywilnej lecz również przy wykorzystaniu innego rodzaju postępowań tj. postępowań karnych, o wykroczenia lub dyscyplinarnych. Uzyskanie skazującego wyroku potwierdzającego odpowiedzialność sprawcy, stanowi znaczne ułatwienie w procesie cywilnym, albowiem powód nie ma obowiązku udowadniać przesłanek odpowiedzialności sprawcy i może skupić się na dowodzeniu wysokości dochodzonego roszczenia (sądy cywilne związane są rozstrzygnięciami sądów karnych stwierdzającymi odpowiedzialność karną).      

Należy wskazać, iż dokumenty prywatny sporządzony na zlecenie Klienta mające na celu wykazać wysokość szkody, co do zasady nie są respektowane przez Sąd cywilny rozpoznający sprawę. Opinie biegłych, kosztorysy, operaty ażeby stanowić podstawę wyroku muszą być przeprowadzone przed Sądem orzekającym, chyba że strona przeciwna nie zakwestionuje rzeczonego dowodu. Z tych względów na potrzeby dochodzenia odszkodowania niezależnie czy odszkodowanie dotyczy mienia czy osoby, zasadne jest w pierwszej kolejności zgromadzić wszelką dokumentację obrazującą obraz szkody włącznie z wykonaniem uwiecznienia stanu szkody na zdjęciach, filmach, protokołach. Dokumentacja ta zostanie wykorzystana w procesie. Zasadą jest również to, iż wysokość szkody jest kwestionowana przez osobę odpowiedzialną i z tych względów podstawowym i kluczowym działaniem Adwokata, jest złożenie w pozwie adekwatnych i trafnych wniosków dowodowych mających na celu wykazanie odpowiedzialności sprawcy oraz wysokości dochodzonego roszczenia. Służą temu zeznania świadków, dokumenty uzyskane od Klienta, dokumenty uzyskane od osób trzecich na żądanie wskazane w pozwie, a przede wszystkim dowody z opinii biegłych sądowych. Odpowiednio zredagowane i przeprowadzone wnioski dowodowe są kluczem to sukcesu w sprawach odszkodowawczych.   

Każda sprawa odszkodowawcza opiera się na odmiennym stanie faktycznym oraz przesłankach odpowiedzialności i dlatego z tych względów do każdej sprawy tego rodzaju podchodzimy indywidualnie. Klient przed przystąpieniem do procesu uzyska od Nas pełną wiedzę jakie ryzyko wiąże się z dochodzeniem roszczenia na drodze sądowej, jakie są spodziewane wymierne efekty finansowe wygrania procesu, czas jego zakończenia,  wysokość spodziewanych kosztów.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb