Podważanie testamentów nie dotyczy każdej sprawy mającej za przedmiot stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu. Nie wszystkie testamenty są nieważne lub nieskuteczne. Każda sprawa musi być rozpoznawana indywidualnie. Regułą jest, iż większość testamentów jest sporządzona skutecznie i dają one podstawę do stwierdzenia nabycia spadku zgodnie z ich treścią. Bywa jednak, iż z treści dokumentu, na który powołują się dany uczestnik postępowania, jako na testament, można wywnioskować, iż istnieje uzasadniona obawa, iż nie jest on sporządzony przez testatora lub ma braki formalne jak i również że został sporządzony w okolicznościach wyłączających możliwość swobodnego i świadomego wyrażenia ostatniej woli. W sytuacji, gdy zbieżne z interesem naszych Mocodawców jest stwierdzenie nieważności tego rodzaju dokumentów, podejmujemy się reprezentowania ich interesów przed sądem rozpoznającym wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu. Tylko sąd spadkowy ma kompetencję ustalić ważność lub nieważność testamentu oraz skuteczność poszczególnych rozporządzeń spadkowych.

Każdy dokument, który ma być poczytany przez Sąd, jako testament musi spełniać konieczne wymagania ustawowe, co do jego elementów składowych. Testament notarialny ma szczególny walor albowiem, jako sporządzony przed notariuszem stanowi jednoznaczne potwierdzenie tego, iż tego rodzaju oświadczenie spadkowe zostało sporządzone przed testatora w danym dniu i o określonej treści przed osobą notariusza. Sąd spadkowy czyni założenie, iż osoba, która sporządziła testament przed notariuszem, była w stanie to uczynić, gdyż notariusz zweryfikował stan psychofizyczny osoby przystępującej do sporządzenia testamentu. Założenie to jednakże może być w postępowaniu spadkowym zakwestionowane i sąd może zasięgnąć opinii specjalistów celem ustalenia czy testator był w stanie świadomego i swobodnego wyrażenia ostatniej woli przed notariuszem. To samo tyczy się również testamentów pisemnych – własnoręcznych jak i testamentów ustnych.

Sprawy dot. zakwestionowania dziedziczenia testamentowego są skomplikowane i wymagają znacznej wiedzy fachowej, co przejawia się m.in. również tym, iż sąd orzekający zmuszony jest niejednokrotnie sięgać do wiedzy fachowej biegłych sądowych psychiatrów, geriatrów, neurologów czy biegłych z zakresu porównania próbek pisma ręcznego. Bywa również tak, iż naszym zadaniem jest doprowadzenie do stwierdzenia nabycia spadku na podstawie testamentu w sytuacji, gdy skuteczność sporządzenia testamentu jak i sam testament są kwestionowane przez uczestników postępowania.  

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb