Sprawy o przysposobienie rozpoznawane są w trybie postępowania nieprocesowego przez sądy opiekuńcze. Wniosek o przysposobienie należy złożyć w sądzie opiekuńczym właściwym dla osoby przysposabiającego lub osoby mającej być przysposobioną, jest on wolny od opłat.

Przysposobić można osobę małoletnią i tylko dla jej dobra. Natomiast, przysposabiającym może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną i świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny. Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie. Przysposobienie ma skutki przysposobienia wspólnego także wtedy, gdy osoba przysposobiona przez jednego z małżonków zostaje następnie przysposobiona przez drugiego małżonka.

Wyróżnia się przysposobienie całkowite, pełne i niepełne, które różnią się w swych skutkach. Przysposobienie całkowite będzie miało miejsce w przypadku, kiedy uprzednio rodzice przed sądem opiekuńczym wyrazili zgodę na przysposobienie swojego dziecka w przyszłości, bez wskazywania osoby przysposabiającego. Wtedy, rodzicom, którzy wyrazili taką zgodę władza rodzicielska i prawo do kontaktów z dzieckiem nie przysługują.

W przypadku przysposobienia pełnego, pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym powstaje taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego a ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego.

Natomiast, przysposobienie niepełne polega na tym, że na żądanie przysposabiającego sąd opiekuńczy orzeka, że skutki przysposobienia polegać będą wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym.

Z ważnych powodów, zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. Rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. Orzekając rozwiązanie stosunku przysposobienia, sąd może, stosownie do okoliczności, utrzymać w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb