Wielokrotnie w swojej praktyce zawodowej zetknęliśmy się z sytuacją, w której mimo iż nasi Klienci faktycznie dysponowali nieruchomością na wyłączność, to na skutek braków w dokumentacji nie mieli możliwości skutecznie przepisać nieruchomości na spadkobierców, sprzedać lub założyć dla niej księgi wieczystej albo ujawnić się jako właściciele. Taki stan rzeczy wynikał z wielu okoliczności faktycznych i prawnych m.in. z faktu, iż Klient lub jego poprzednicy nabywali nieruchomość na podstawie nieformalnych umów sprzedaży w formie pisemnej bez zachowania formy aktu notarialnego, w akta własności ziemi widniały braki formalne lub nie przeprowadzono postępowań spadkowych po wcześniejszych właścicielach. Wielokrotnie w ramach oferowanych usług doprowadziliśmy do stanu, w którym założyliśmy księgę wieczystą dla nieruchomości, w której następnie ujawniliśmy naszych Mocodawców. W pierwszej kolejności zajmujemy się kompleksowym sprawdzeniem stanu prawnego nieruchomości poprzez weryfikację dokumentacji znajdującej się w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości, dokumentów znajdujących się w ewidencji gruntów, archiwach gminnych i państwowych. Na tej podstawie ustalamy sposób na ujawnienie Klienta jako właściciela nieruchomości. Może temu służyć instytucja sprostowania, uzupełnienia aktu własności ziemi, który stanowi podstawę założenia księgi wieczystej. Jeżeli jest to niemożliwe analizujemy dany stan faktyczny pod kątem nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, na którym to polu zakończyliśmy już pozytywnie szereg spraw w imieniu naszych Klientów. Niejednokrotnie bywało również tak iż wystarczającym sposobem na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości było przeprowadzenie spraw spadkowych po właścicielach ujawnionych w akcie własności ziemi lub w założonej już księdze wieczystej. Nie jest dla nas problemem sytuacja, w której nie wiadome jest kto jest spadkobiercą po danej osobie oraz gdy nie znamy adresu potencjalnych uczestników postępowania spadkowego. W takim przypadku dokonujemy sprawdzenia czy dana sprawa spadkowa została już przeprowadzona i w przypadku gdy nie została, inicjujemy właściwe postępowanie sądowe po jednej lub po kilku zmarłych osobach. Gdy nasz Klient nie dostarcza nam danych osobowych lub adresowych spadkobierców, wykorzystujemy instytucje wezwania spadkobierców przez ogłoszenie oraz kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów, w imieniu naszych Klientów inicjujemy postępowanie o założenie księgi wieczystej oraz ujawnienia naszego Klienta jako właściciela nieruchomości. Z chwilą uzyskania takiego wpisu, nie ma już przeciwwskazań formalnych do dysponowania nieruchomością.

Dodatkowym aspektem naszej pracy jest doprowadzanie do wykreślenia obciążeń nieruchomości w postaci niewykonywanych służebności gruntowych, spłaconych hipotek, ostrzeżeń. Ważną dziedziną naszej pracy są spory sąsiedzkie i przeprowadzanie rozgraniczeń nieruchomości. Specjalizujemy się również w zniesieniu współwłasności nieruchomości, nawet w sytuacji gdy podział nieruchomości jest niezgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb