Słupy przesyłające energię elektryczną, infrastruktura gazowa lub ciepłownicza, stanowią istotny problem dla właścicieli nieruchomości. Do posadowienia tej infrastruktury dochodziło częstokroć bez zgody a wręcz przy sprzeciwie właścicieli, wykorzystując uprawnienia administracji publicznej. Istnieje rozwiązanie tego rodzaju problemów poprzez zainicjowanie odpowiedniego postępowania sądowego, czym zajmuje się nasza Kancelaria. Czynności przed sądem powinny zostać poprzedzone szczegółową analizą dokumentów źródłowych, do których zaliczyć można decyzje wywłaszczeniowe, decyzje dające uprawnienie do wejścia na cudzy grunt celem posadowienia infrastruktury, protokoły wykonania prac budowlanych, pisma urzędowe od operatora sieci, mapy nieruchomości w tym przede wszystkim mapy zasadnicze. Na podstawie tych dokumentów możliwe jest ustalenie daty posadowienia infrastruktury na nieruchomości oraz legalności tego rodzaju działań. Szczegółowa analiza mapy zasadniczej pozwoli ustalić, w jaki sposób posadowiono daną sieć i w jaki sposób oddziałuje ona na nieruchomość.

Po dokonaniu analizy niezbędne jest ustalenie przedsiębiorstwa będącego właścicielem danej sieci ciepłowniczej. Po ustaleniu tej informacji niezbędne jest wystosowanie do operatora sieci pisma zawierającego propozycję polubownego zakończenia kwestii ustanowienia służebności przesyłu. Regułą jest, iż pisma te pozostają bez żadnego odzewu, jednakże dochowanie tej formalności jest procesową koniecznością. W sytuacji, kiedy operator nie spełnił ustawowych przesłanek do nabycia służebności przesyłu przez zasiedzenie, należy wystąpić do sądu z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem. W trakcie postępowania niezbędne jest zawnioskowanie o zobowiązanie operatora do wydania wszelkiej dokumentacji dotyczącej infrastruktury przesyłowej.

Następnie sąd przeprowadza dowód z opinii biegłego z zakresu urządzeń przesyłowych danego rodzaju, dowód z opinii geodety ustalającego zakres oddziaływania służebności oraz dowód z opinii rzeczoznawcy majątkowego określającego wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności. Z chwilą uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia Sądu dot. ustanowienia służebności, możliwe jest wystąpienie w stosunku do operatora z dodatkowym roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na przestrzeni ostatnich 10 lat. W sytuacjach szczególnych możliwe jest zainicjowanie postępowania o usunięcie infrastruktury przesyłowej albo wykupienia nieruchomości lub jej części, jeżeli ta straciła całkowite znaczenie gospodarcze dla jej właściciela.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb