Sprawy o zapłatę

Tego rodzaju sprawy są jednymi z najbardziej pospolitych spraw cywilnych, które dla Wierzycieli wiążą się z dużymi trudnościami.  Zasadniczą kwestią dla tego rodzaju spraw jest dokumentacja potwierdzająca wysokość i zasadność wierzytelność, które to okoliczności mają istotny wpływ na szybkość procedowania jak i skutecznego odzyskania środków pieniężnych.

Pierwszym zadaniem, które wiąże się z zadaniem Adwokata w tego rodzaju sprawach, jest ustalenie czy mimo zakończenia procesu o zapłatę sukcesem, wierzytelność będzie możliwa do wyegzekwowania od niesolidnego dłużnika. Służy temu sprawdzenie wypłacalności dłużnika oraz stanu jego mienia, która to usługa jest wykonywana przez naszą Kancelarię.  

W drugiej kolejności zasadne jest sprawdzenie jakimi dokumentami potwierdzającymi istnienie wierzytelności dysponuje wierzyciel, albowiem rodzaj dokumentu determinuje tryb postępowania sądowego o zapłatę. Wierzyciele zachęceni powszechną informacją o szybkości elektronicznego postępowania sądowego przed Sądem Rejonowym w Lublinie, opierają się na błędnym założeniu, iż dłużnik nie będzie podejmował żadnych czynności procesowych zmierzających do ochrony swojej osoby przed roszczeniem wierzyciela. W istocie elektroniczne postępowanie upominawcze może trwać dłużej aniżeli zwykłe postępowanie upominawcze, wobec faktu iż złożenie przez pozwanego sprzeciwu, automatycznie powoduje przekazanie sprawy do Sądu właściwego i potrzebę ponownego uzupełniania zarówno pozwu jak i załączników do niego. Z tych względów preferowaną formą dochodzenia należności pieniężnych jest zwykłe postępowanie upominawcze przed Sądami, które cechują się najmniejszym obłożeniem w sprawach cywilnych, na co pozwala przepis kodeksu postępowania cywilnego wskazujący, iż niewłaściwość miejscowa Sądu respektowana jest przez Sąd orzekający wyłącznie na wyraźny zarzut procesowy pozwanego. Postępowanie upominawcze jest najszybszym sposobem dochodzenia należności, albowiem Sąd wydaje nakaz zaocznie bez obecności stron, a następnie doręcza stronom dając możliwość złożenia sprzeciwu. Taki tryb postępowania jest stosowny w sytuacji, w których Klient dysponuje dokumentem potwierdzającym zarówno zasadność dochodzonego roszczenia jak i jego wysokość. W pozostałych sytuacjach, gdzie roszczenie jest sporne oraz wysokość roszczenia wymaga dodatkowego dowodzenia np. poprzez opinię biegłego, zasadne jest skierowanie sprawy na tryb postępowania zwykłego rozpoznawanego na rozprawie z udziałem stron.

W sytuacji gdy klient dysponuje kwalifikowanymi dokumentami potwierdzającymi uznanie roszczenia, co do zasady oraz co do wysokości lub wekslami, możliwe jest zastosowanie procedury wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, który to nakaz ma szczególny walor, albowiem w dużej mierze przerzuca koszty postępowania na pozwanego, jak i daje wierzycielowi dodatkowe sposoby na zabezpieczenie komornicze roszczeń dochodzonych pozew przed prawomocnym zakończeniem się sprawy. Z tych względów zasadne jest zabezpieczenie transakcji handlowych dodatkowymi instrumentami prawnymi, umożliwiającymi uzyskanie nakazu w postępowaniu nakazowym, w czym Nasza Kancelaria również wspiera swoich Klientów poprzez przygotowanie treści umów zawierających dodatkowe zabezpieczenie płatności.  

Po pomyślnym zakończeniu procesu wspieramy naszych Klientów w postępowaniu egzekucyjnym korzystając z usług efektywnych Komorników sądowych, jak i ewentualnie ujawniając roszczenia w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność dłużników.

Klient chcący przygotować w sposób należyty dokumentację do pozwu powinien dostarczyć do Naszej Kancelarii jak największą liczbę dokumentów tj. m.in. umowę, faktury VAT lub rachunki, dowody wydania towaru, druki przewozowe, wezwania do zapłaty z dowodem nadania listem poleconym, pokwitowania wpłat, korespondencję listowną z dłużnikiem oraz wiadomości e-mail dot. wierzytelności, salda należności, oświadczenia o potrąceniu, noty odsetkowe.   

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb