Sprawy przed ZUS

Sprawy z zakładem ubezpieczeń społecznych, którymi zajmuje się Nasza Kancelaria dotyczą zarówno samego postępowania administracyjnego przed ZUS mającego za przedmiot uzyskanie danego rodzaju świadczeń jak i postępowania przed Sądami Ubezpieczeń Społecznych. Podstawą do działania prawnika jest decyzja administracyjna, z której treścią nie zgadza się Klient, mając na uwadze zarówno merytoryczne aspekty jej wydania, jak i samo postępowanie.

Podstawowym sposobem zaskarżania decyzji ZUS jest składanie odwołań do Sądów, w której treści zostają zawarte szczegółowe zastrzeżenia i zarzuty zaskarżenia. Przed zredagowaniem odwołania zapoznajemy się dokładnie z dokumentacją dostarczoną przez Klienta oraz dokonujemy dokładnej analizy orzecznictwa oraz piśmiennictwa, celem uzyskania merytorycznej argumentacji wskazującej na zasadność tegoż odwołania. Naszym zadaniem jest również kwestionowanie orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS oraz Komisji orzeczników ZUS. Odwołanie do Sądu musi być poparte inicjatywą dowodową polegającą na zredagowaniu i popieraniu trafnych i właściwych wniosków dowodowych.

Głównymi dowodami w tego rodzaju postępowaniach są dowody z opinii biegłych np. lekarzy specjalistów lub biegłych z zakresu BHP. W przypadku uzyskania opinii niezgodnych z interesem Klienta, Naszym zadaniem jest zakwestionowanie tego rodzaju opinii, celem uzyskania dowodu z opinii uzupełniającej lub opinii innego biegłego. Nasza Kancelaria ma bardzo duży dorobek spraw zakończonych pozytywnie w sprawach o uzyskanie praw do świadczenia rentowego oraz emerytury za pracę w szczególnych warunkach. Dorobek orzecznictwa w sprawach prowadzonych przez Naszą Kancelarię stał się pożytecznym narzędziem procesowym do wskazywania nieprawidłowości w decyzjach wydawanych przez ZUS jak i błędów merytorycznych i proceduralnych pojawiających się w opiniach biegłych sądowych.

Przed wdaniem się w spór w tego rodzaju sprawach zasadne jest skompletowanie pełnej dokumentacji medycznej, pracowniczej, historii zatrudnienia. Jeżeli pracownik nie może uzyskać danego rodzaju dokumentacji, możliwe jest zastosowanie inicjatywy poszukiwania dowodów zatrudnienia poprzez zawrócenie się do Archiwów Państwowych. Osoba która nie ma środków na badania przed wszczęciem postępowania przed ZUS, może przejść stosowne badania również w trakcie procesu sądowego. W sprawach dotyczących okresu zatrudnienia stosowany jest również dowód z zeznań świadków, potwierdzających zarówno okres zatrudnienia ,jak i rodzaj i tryb wykonywanej pracy. Sąd Ubezpieczeń Społecznych nie jest związany treścią świadectw pracy i może niezależnie ustalać kwestię zatrudnienia, nawet wbrew treści dokumentacji kadrowej i pracowniczej.

Wiedząc, iż tego rodzaju sprawy częstokroć dotyczą osób, które dopiero starają się o świadczenie z ZUS, Nasza Kancelaria wprowadziła dla tego rodzaju spraw specjalny rodzaj wynagrodzenia adekwatnego do możliwości finansowych Klienta.       

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb