Jedną z podstawowych kategorii spraw cywilnych są sprawy związane z dziedziczeniem po zmarłych. Postępowanie spadkowe można przeprowadzić na dwa sposoby. W sytuacji, gdy wszyscy potencjalni spadkobiercy ustawowi są zgodni, co do sposobu dziedziczenia i są znani, postępowanie spadkowe można przeprowadzić przed notariuszem w ramach instytucji notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Rozwiązanie to umożliwia potwierdzić urzędowo dziedziczenie bez potrzeby udawania się do Sądu, co oznacza, że z dniem uzyskania tego rodzaju dokumentu, można powoływać się już na status spadkobiercy. Jednakże bywają również sprawy wymagające przeprowadzenia sprawy sądowej. Sądem właściwym do rozpoznania spraw spadkowych jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej. Udział w nim biorą wszyscy potencjalni spadkobiercy jak i osoby wskazane w testamencie, o ile takowy został sporządzony. Istnieje obowiązek wskazania wszystkich potencjalnych uczestników postępowania przez osobę inicjująca postępowanie.

Wraz z wnioskiem należy złożyć odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające okoliczność śmierci spadkodawcy oraz status i stopień pokrewieństwa uczestników postępowania. Wraz z wnioskiem do Sądu składa się również wszystkie testamenty, które zostały sporządzone przez spadkodawcę. Istnieje prawny obowiązek złożenia testamentów przez osoby będące w ich posiadaniu. Sąd rozpoznający wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie jest związany wnioskiem osoby inicjującej postępowania i może orzec odmiennie aniżeli chcą tego uczestnicy postępowania. W trakcie postępowania rozstrzygane są przez Sąd takie kwestie jak krąg spadkobierców ustawowych, ważność testamentów, skuteczność rozporządzeń spadkowych ewentualne dziedziczenie gospodarstw rolnych po osobach zmarłych przed 2001 rokiem. Naszą rolą jest pomóc Klientom w przeprowadzeniu spraw spadkowych zarówno tych nieskomplikowanych jak i o zagmatwanych stanach faktycznych. Konieczność reprezentowania naszych klientów często wynika z faktu, iż Klient na stałe przebywa za granicą i nie może osobiście brać udział w postępowaniu. Często podejmujemy się przeprowadzenia spraw spadkowych po osobach zmarłych a nieznanych z miejsca pobytu. Naszym zadaniem jest również wyszukiwanie potencjalnych spadkobierców ustawowych, a gdy to nie jest możliwe skorzystać z instytucji kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu lub też instytucji wezwania spadkobierców przez ogłoszenie.

Sąd nie rozstrzygnie sprawy spadkowej, jeżeli nie będzie przekonany, iż biorą w nim udział wszystkie osoby zainteresowane lub zawezwane do udziału w sprawie na podstawie ogłoszeń w prasie. Niezbędne dla zainicjowania sprawy spadkowej są: dokładne informacje dotyczące czasu śmierci i miejsca zamieszkania spadkodawcy, odpisy skrócone aktów USC dot. okoliczności śmierci oraz pokrewieństwa uczestników (akty małżeństwa, urodzenia, śmierci), dane personalne i adresowe uczestników (optymalnie z numerami PESEL), testamenty spadkodawcy. W sytuacji, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu pisemnego lub notarialnego, lecz wyłącznie ustny, prowadzimy również sprawy o ustalenie treści testamentu ustnego i stwierdzenie nabycia spadku na podstawie tak sporządzonego testamentu.

W sytuacji, gdy Klient musi przeprowadzić kilka spraw spadkowych dla uregulowania spraw dotyczących np. nieruchomości, jesteśmy w stanie wszystkie te sprawy połączyć w jednym postępowaniu, tak żeby zmniejszyć ilość czynności podejmowanych przed Sądem. Jednym z rodzajów spraw spadkowych jest kwestionowanie testamentów w sytuacji, gdy istnieje uzasadniona obawa, iż nie jest on sporządzony przez testatora lub ma braki formalne jak i również w sytuacji, gdy został sporządzony w okolicznościach wyłączających możliwość swobodnego i świadomego wyrażenia ostatniej woli.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb