Istnieją trzy sposoby powstania stosunku prawnego ojcostwa: urodzenie się w trakcie obowiązywania domniemania ojcostwa męża matki, uznanie ojcostwa oraz ustalenie ojcostwa w wyniku orzeczenia sądu. Wszystkie te sposoby wykluczają się wzajemnie, co oznacza, że ojcostwo jest ustalane w kolejny sposób wówczas, gdy doszło do zakwestionowania ojcostwa stwierdzonego wcześniej. Uznanie ojcostwa lub sądowe ustalenie ojcostwa stanowi podstawę wpisu do aktu urodzenia dziecka danych dotyczących osoby ojca. W razie nieustalenia ojcostwa wpisuje się do akt urodzenia dziecka jako imię ojca – imię wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka (matkę), a w braku takiego wskazania – jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe – nazwisko matki.

Ustalenie ojcostwa może nastąpić jedynie wówczas, gdy dziecko nie urodziło się w małżeństwie, a w konsekwencji nie obowiązuje domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki lub też domniemanie zostało obalone w procesie o zaprzeczenie ojcostwa. Domniemania dotyczące pochodzenia dziecka od męża matki mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Ustalenie ojcostwa, jeżeli dziecko urodziło się w małżeństwie, może nastąpić dopiero po uprawomocnieniu się wyroku o zaprzeczeniu ojcostwa.

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Natomiast, uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletniości. Strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Dowodami wykorzystywanymi przy ustalaniu bądź obalaniu ojcostwa są m.in. zeznania świadków, dokumenty, opinie biegłych, przesłuchanie stron oraz inne środki dowodowe, np. grupowe badanie krwi, badania DNA czy dowód oparty na zestawieniu czasu obcowania domniemanego ojca i matki dziecka ze stanem rozwoju dziecka w chwili urodzenia.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb