Zachowek jest instytucją prawa spadkowego gwarantującą spadkobiercom ustawowym prawo do udziału w majątku spadkobiercy, w sytuacji w której zostali pominięci w testamencie lub przypadający im udział w spadku nie pokrywa w całości należnego im zachowku.

Punktem wyjścia dla tego rodzaju spraw jest każdorazowo potwierdzenie że osoba ubiegająca się o zachowek jest spadkobiercą ustawowym, czemu służy postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia. Inicjowanie sprawy sądowej o zachowek bez wykazania faktu bycia spadkobiercą ustawowym może wiązać się z faktem oddalenia powództwa w całości. Z tych względów przed przystąpieniem do przygotowania sprawy o zapłatę z tytułu zachowku zasadne jest ustalenie takich okoliczności jak: data śmierci spadkodawcy, krąg spadkobierców ustawowych, sporządzenie testamentów i ich ważność. Co do zasady ustalenie tych wszystkich faktów jest możliwe poprzez przeprowadzenie sądowej sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, w której również reprezentujemy Naszych Klientów na potrzeby przyszłego postępowania o zachowek. W trakcie tego rodzaju spraw przy pomocy inicjatywy Sądu istnieje możliwość zweryfikowania czy testament spadkobiercy pomijający Naszego Klienta jest ważny i wywołuje zamierzone skutki prawne, jak i czy skutecznie dokonano wydziedziczenia pozbawiającego prawa do zachowku.  

Kolejnym krokiem w tego rodzaju sprawach jest ustalenie wysokości zachowku tj. jaki udział spadkowy przypada lub przypadałby Klientowi w spadku, jaka jest wartość ułamkowa zachowku (osoby małoletnie i niezdolne do pracy 2/3 udziału spadkowego zaś pozostałe ½) oraz jaka jest wartość masy spadkowej. Wszystkie z tych kwestii mogą być problematyczne i wymagają szczególnej czujności i sprawdzenia faktów i dokumentów celem uniknięcia pomyłki w ustalaniu wartości dochodzonego roszczenia. Jedną z istotnych kwestii jest możliwość doliczenia do masy spadkowej darowizna dokonanych przez spadkodawcę za życia, przy spełnieniu szeregu ustawowych przesłanek doliczenia. Zadaniem naszej Kancelarii jest również zweryfikowanie okoliczność czy takowe darowizny były czynione. Gdy zostanie to potwierdzone oraz wykazane dokumentami, automatycznie zwiększa się wartość dochodzonego roszczenia o zachowek.

Proces o zapłatę zachowku wiąże się z obowiązkiem dowiedzenie zarówno zasadności roszczenia jak i jego wysokości. O ile zasadność roszczenia opiera się co do zasady na fakcie posiadania statusu spadkobiercy ustawowego oraz niepokrycia w części albo w całości należnego zachowku, tak dużym problemem jest wykazanie wysokości roszczenia będącego pochodną wartości masy spadkowej. Przygotowywanie prywatnych kosztownych wycen masy spadkowej przed zainicjowanie postępowania sądowego nie jest celowe pod kątem ekonomicznym. Sądy nie honorują prywatnych operatów jako dowodów w sprawie. Z tych względów w pozwie o zachowek wnioskujemy o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego na okoliczność ustalenia wartości masy spadkowej. Jest to zarazem największy koszt procesu nałożony na powoda, który próbujemy zminimalizować poprzez instytucję częściowego zwolnienia z kosztów sądowych. Wartość wskazane przez biegłego sądowego w jego opinii powinna być uwzględniona w trakcie procesu poprzez cofnięcie pozwu w części żądania tudzież rozszerzenia powództwa, tak ażeby wysokość dochodzonego żądania w całości korelowała z opinią biegłego.   

Sprawy o zachowek są sprawami specyficznymi albowiem często roszczenia kierowane są w stosunku do osób najbliższych. W tego rodzaju sprawach Nasza Kancelaria zachowuje wysokie standardy, mające na celu rozwiązania sprawy skutecznie, w pierwszej kolejności w sposób polubowny bez potrzeby nadmiernego generowania konfliktu rodzinnego. Pomagamy również w sprawach, w których klient nie jest przygotowany na duże koszty postępowania oraz wyłożenia znacznych środków na obsługę adwokacką.

Honorarium jest każdorazowo dopasowane do możliwości finansowych Klienta.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb