Zasiedzenie jest pierwotną formą nabycia własności. Mimo że nabycie własności przez zasiedzenie powstaje na skutek upływu czasu i spełnieniu ustawowych przesłanek, niezbędne jest przeprowadzenie sprawy sądowej potwierdzającej sądownie fakt nabycia własności. Dopiero prawomocne postanowienie Sądu cywilnego stwierdzające nabycie własności przez zasiedzenie stanowi podstawę do ujawnienia właściciela w księdze wieczystej lub założenia księgi wieczystej dla nieruchomości.

Sprawy o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie rozpoznawane są przez Sądy Rejonowe w postępowaniu nieprocesowym. Oznacza to iż uczestnikami tego postępowania będą wszystkie osoby zainteresowane rozstrzygnięciem tj. mające interes prawny w tym ażeby potwierdzić okoliczność zasiedzenia tudzież doprowadzić do oddalenia wniosku. Na ogół do kręgu uczestników postępowań tego rodzaju zalicza się posiadaczy samoistnych, na rzecz których ma być stwierdzone zasiedzenie oraz właścicieli ujawnionych w księdze wieczystej dla nieruchomości tudzież legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości. Zasadą jest iż w przypadku gdy z wnioskiem o zasiedzenie występuje małżonek pozostający w ustawowej wspólności małżeńskiej, drugi małżonek również powinien brać udział w postępowaniu, jako że w przypadku stwierdzenia nabycia nieruchomości przez zasiedzenie w okresie trwania wspólności małżeńskiej – drugi małżonek również nabędzie własność nieruchomości przez zasiedzenie na zasadach wspólności małżeńskiej ustawowej. Obowiązkiem wnioskodawcy inicjującego postępowanie o zasiedzenie jest wskazanie pełnego kręgu osób zainteresowanych, albowiem zaniechania w tej kwestii zostaną przez Sąd usunięte poprzez stosowne zobowiązania nakładane na wnioskodawcę w trakcie toczącego się postępowania. Sąd nie jest związany ani kręgiem uczestników wskazanym przez wnioskodawcę, osobami na rzecz których ma być stwierdzone zasiedzenie oraz datą nabycia podaną we wniosku.

Postępowanie prowadzące do zasiedzenia jest stosunkowo kosztowne, albowiem wiąże się z opłatą sądową w wysokości 2000 zł, która winna być uiszczona wraz z zainicjowaniem postępowania. Dodatkowym kosztem nałożonym na wnioskodawcę starającego się o nabycie własności przez zasiedzenie jest koszt przygotowania mapy geodezyjnej dla celów sądowych, na podstawie której Sąd stwierdzi przedmiot zasiedzenia. Nasza Kancelaria współpracuje ze sprawdzonymi i profesjonalnymi geodetami uprawnionymi, którzy dla Naszych Klientów oferują atrakcyjne ceny usług oraz gwarantują terminowość przygotowania dokumentacji geodezyjnej. Zdarzają się sytuacje, w których Sąd rozstrzyga wniosek o zasiedzenie wyłącznie na podstawie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów, bez konieczności dostarczenia mapy geodezyjnej dla celów sądowych, jednakże możliwość ta zależy od okoliczności danej sprawy oraz przyjętej praktyki poszczególnych Sędziów rozstrzygających daną sprawę.       

Osoba ubiegająca się o stwierdzenie na jej rzecz nabycia własności, zobowiązana jest udowodnić fakt samoistnego posiadania nieruchomości przez okres 30 lat. Co do zasady nie spotyka się dobrej wiary posiadaczy nieruchomości z którą wiąże się 20 letni okres biegu zasiedzenia. Możliwe jest również wnioskowanie nabycia własności przez zasiedzenie na wcześniejszych posiadaczy nieruchomości, osoby już nieżyjące oraz doliczać czas posiadania poprzedników. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt władania nieruchomością jak właściciel tj. nieformalne umowy sprzedaży, dowód realizacji na nieruchomości inwestycji, czynienia naniesień i nasadzeń, dowody opłacania świadczeń publicznoprawnych, dokumenty meldunkowe. Ważnym źródłem dowodowym są świadkowie tacy jak członkowie rodziny, sąsiedzi, przedstawiciele samorządu lokalnego np. sołtys, urzędnicy lokalni. O stwierdzenie nabycie własności przez zasiedzenie nie mogą ubiegać się posiadacze zależni tj. osoby które korzystają z nieruchomości na podstawie zgody właściciela, na podstawie umów cywilnoprawnych, choć nie wyklucza się możliwości zmiany posiadania z zależnego w posiadanie samoistne na skutek zmiany okoliczności.

Nasza Kancelaria zajmuje się kwestią zasiedzenia w sposób całościowy tj. przygotowujemy wszelkie dokumenty niezbędne do zainicjowania sprawy, przeprowadzamy naszych Klientów przez postępowanie sądowe a następnie ujawniamy ich w księdze wieczystej tudzież zakładamy księgą. Pomagamy również w kwestiach podatkowych wynikających z faktu zasiedzenia. Prowadzimy również sprawy dotyczące zasiedzenia nieruchomości Skarbu Państwa, wobec właścicieli którzy zmarli i nie jest możliwe wykazanie ich spadkobierców oraz sprawy nieruchomości wchodzących w skład majątku Rodziny Potockich. Zakończyliśmy też sprawy wynikających z faktu przeniesienia własności na podstawie nieformalnych umów sprzedaży sporządzonych bez zachowania formy aktu notarialnego.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb